ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240708947; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Greci: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hotararea nr 1 Privind aprobarea reintregirii excedentului bugetar pe anul 2010 si utilizarea excedentului bugetar pe anul 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
2 Hotararea nr 2 Privind stabilirea acordarii unor ajutoare de inmormantare a unor persoane care nu au fost angajate si nici beneficiare de pensie... 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
3 Hotararea nr 3 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2011 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
4 Hotararea nr 4 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activitatilor autofinantate pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
5 Hotararea nr 6 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci si al activitatilor autofinantate pe anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
6 Hotararea nr 7 Privind aprobarea infiintarii S.C. ECOSALTECH S.A. Macin si participarea la constituirea capitalului social... 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
7 Hotararea nr 8 Privind aprobarea Planului de activitati pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
8 Hotararea nr 9 Privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE aL obiectivului de investitie CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA COMUNA GRECI 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
9 Hotararea nr 10 Privind avizarea functionarii Scolii cu cls. I-VIII a com. Greci si a structurilor arondate in anul scolar 2011-2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
10 Hotararea nr 11 Privind aprobarea denumirii Scolii Gimnaziale Greci 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
11 Hotararea nr 12 Privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, in folosinta gratuita, catre S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA Constanta 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
12 Hotararea nr 13 Privind respingerea cererii d-lui Cioran Neculai din com. Greci, inregistrata sub nr. 3708-12.09.2011, actualizata prin cererea nr. 1539-28.03.2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134212680013-07-2012
13 H O T A R A R E A N R . 9 .- Privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţa pentru membrii Consiliului local Greci 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
14 H O T A R A R E A N r . 1 . Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor Comisiei de validare a Consiliului local al com. Greci , jud. Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
15 H O T A R A R E A N r . 8 . Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al com. Greci- jud. Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
16 H O T Ă R Â R E A N r . 3 .- Privind constituirea Consiliului local al comunei Greci , judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
17 H O T A R A R E - privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, in folosinţa gratuita, catre S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA Constanta, 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
18 H O T A R A R E A N r . 1 6 . Privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale pentru Lacul „Slatina” din Greci, jud. Tulcea, in vederea reamenajării acestuia; 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
19 H O T A R A R E A N r . 5 .- Privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui ŞTEFAN VIRGIL 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
20 HOTĂRÂREA nr. 1 8.- privind participarea comunei Greci. la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere Tulcea” 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
21 H O T A R A R E A N r. 1 3 .- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Greci in Consiliul de Administraţie si Comisia de Evaluare a Asigurării Calităţii (C.E.A.C.) a Scolii Gimnaziale a com. Greci, jud. Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
22 H O T A R A R E A N r . 1 0 . Privind aprobarea schimbării concesiunii carierei “ PIATRA ÎMBULZITA” Greci, de pe numele persoanei fizice TUDOSE PANAINTE, pe numele S.C. ROMGRANIT LINES SRL Galaţi din Contractul de concesionare nr. 413/02.02.2005; 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
23 H O T A R A R E A N r . 4 .- privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
24 H O T A R A R E A N r . 1 5 .- Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2012; 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
25 H O T A R A R E A N r. 1 4 .- Privind revocarea Hotărârii nr. 19/11.05.2012- privind arendarea unui teren cu destinaţia de păşune din patrimoniul privat al com. Greci 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
26 H O T A R A R E A N r . 2 .- Privind constatarea rezultatului validarii mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Greci, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
27 H O T A R A R E A N r. 6 .- Privind validarea mandatului supleantului pe lista USL, dl. LAZĂR NICOLAE; C O N S I L I U L L O C A L al com. GRECI – jud. TULCEA 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
28 H O T A R A R E A N r . 1 9 . Privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale pentru schimbarea amplasamentului bazei sportive si zonei de agrement din com. Greci, jud. Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134705160008-09-2012
29 H O T A R A R E A N r . 3 2 . Privind aprobarea întocmirii documentaţiei pentru intabularea constructiilor si terenului aferent Scolii de Arte si Meserii Greci, jud. Tulcea si pentru efectuarea unui schimb de teren din curtea Scolii de Arte si Meserii Greci cu un proprietar particular, in vederea 2009 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
30 H O T A R A R E A N r . 4 9 . Privind aprobarea documentaţiei pentru intabularea constructiilor si terenului aferent Scolii de Arte si Meserii Greci, jud. Tulcea si pentru efectuarea unui schimb de teren din curtea Scolii de Arte si Meserii Greci cu un proprietar particular, in vederea amenajarii u 2009 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
31 ANEXA LA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 30/2012 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
32 H O T A R A R E A N r . 2 9 .- Privind aproba întocmirea documentaţiei pentru trecerii din domeniul public in domeniul privat si concesionarea unui spaţiu cu destinaţie medicala dintr-un imobil aflat in domeniul public al com. Greci, jud. Tulcea, Str. Nufărului nr. 5 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
33 H O T A R A R E A N r . 3 8 .- Privind aprobarea întocmirii documentaţiei pentru închirierea unui imobil din patrimoniul public al com. Greci, jud. Tulcea, Str. Blajin nr. 5, prin licitaţie publica deschisa; 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
34 H O T A R A R E A N r . 3 6 .- Privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale necesare in vederea includerii in inventarul domeniului public al comunei, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia a terenului din Str. Granitului nr. 45 ; 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
35 H O T Ă R Â R E A Nr. 3 5. privind însuşirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism, cadastru si agricultura 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
36 H O T A R A R E A N r. 3 1 .- privind stabilirea acordării unui ajutor de urgenta pentru ajutorarea unei persoane aflate in stare de dificultate; 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
37 H O T A R A R E A N r . 4 1 .- privind aprobarea acordării burselor pentru elevii Scolii cu cls. I-VIII a com. Greci, jud. Tulcea in anul şcolar 2012 – 2013; 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
38 H O T A R A R E A N r . 2 8 . Privind aprobarea documentaţiei pentru efectuarea unui schimb de teren din curtea Scolii Gimnaziale Greci cu un proprietar particular, in vederea amenajării unei alei pietonale care sa facă legătura intre Str. Aleea Scolii si Str. 1 Decembrie; 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
39 H O T A R A R E A N r . 3 3 .- Privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui ŢOPEA ANGELIN; 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
40 H O T A R A R E A N r. 3 9 .- Privind stabilirea locurilor de desfăşurare a adunărilor publice, a marşurilor si mitingurilor la nivelul comunei Greci, judeţul Tulcea in vederea asigurării ordinii si siguranţei publice pe timpul manifestărilor; 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
41 H O T A R A R E A N r. 3 7 .- privind modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea; 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
42 H O T A R A R E A N r . 2 7 .- Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2012; 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
43 H O T A R A R E A N r . 3 4 .- Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2012; 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
44 H O T A R A R E A N r . 4 0 .- Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2012; 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
45 H O T A R A R E A N R . 3 0 .- Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cons.Local Greci ; 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
46 H O T A R A R E A N r. 2 6 .- Privind alegerea Viceprimarului comunei Greci ,judeţul Tulcea ; 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
47 H O T A R A R E A N r. 4 2 .- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013; 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135871920021-01-2013
48 H O T A R A R E A N r. 1 1 .- privind modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, aprobat prin H.G. nr. 1360/2001 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
49 H O T A R A R E A N r. 1 4 . privind aprobarea NOTELOR DE RENUNŢARE si A MODIFICĂRILOR DE SOLUŢIE TEHNICA IMPUSE DE SITUAŢIA DIN TEREN a proiectului “ PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA CANALIZARE SI STAŢIE EPURARE) SI AMENAJARE PIAŢA AGROALIMENTARA” 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
50 H O T A R A R E A N r. 1 5 .- De aprobare a beneficiarului privind prelungirea Scrisorii de Garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
51 H O T A R A R E A N r . 2 .- Privind completarea Consiliului local al comunei Greci , judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
52 H O T A R A R E A N r . 8 .- Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat si concesionarea unui spaţiu cu destinaţie medicala dintr-un imobil Clădire dispensar uman aflat in domeniul public 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
53 H O T A R A R E A N r. 3 .- Privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
54 HOTĂRÂREA nr. 6 din 15.01.2013 privind aprobarea iniţierii procedurilor in vederea concesionarii unui teren din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, in vederea deschiderii activităţii de exploatare cariera 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
55 HOTĂRÂREA nr. 5 din 15.01.2013 privind aprobarea iniţierii procedurilor in vederea concesionarii unui teren din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, in vederea deschiderii realizării si operării unui parc eolian; 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
56 HOTĂRÂREA nr. 7 din 15.01.2013 privind aprobarea iniţierii procedurilor in vederea concesionarii unui teren din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, in vederea desfasurarii activităţii de păşunat 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
57 H O T A R A R E A N r. 4 .- Privind aprobarea reîntregirea excedentului bugetar pe anul 2011 si utilizarea excedentului bugetar pe anul 2012 pentru finanţarea investiţiilor din lista obiectivelor ce vor fi aprobate in bugetul local pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
58 H O T A R A R E A N r. 1 .- Privind validarea mandatului supleantului pe lista USL, dl. CARAUA NICULAI 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
59 H O T A R A R E A N r. 9 .- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136347120017-03-2013
60 HOT. 13: scoaterea la licitaţie publică deschisa, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentaţiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren din domeniul privat al comunei Greci, situat in extravilanul localităţii Greci, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136502280004-04-2013
61 H O T Ă R Â R E A Nr. 12 privind aprobarea actului constitutiv si membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale de interes public local „EDILITAR GRECI” , Societate cu Răspundere Limitată, cu asociat unic comuna Greci, prin Consiliul Local al comunei Greci; 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
62 H O T A R A R E A Nr. 20 Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii al aparatului propriu al Primăriei com. Greci, jud. Tulcea si serviciilor publice ale Cons. Local Greci 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
63 HOTĂRÂREA nr. 19 din 29.03.2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
64 H O T A R A R E A N r . 2 2 .- Privind propunerea aprobării prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G) si Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) al com. Greci, jud. Tulcea; 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
65 H O T A R A R E A N r . 18 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2013; 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
66 H O T A R A R E A Nr. 21 privind avizarea funcţionarii Şcolii Gimnaziale Greci si a structurilor arondate in anul şcolar 2013 – 2014 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
67 H O T Ă R Â R E A Nr. 13 Cu privire la scoaterea la licitaţie publică deschisa, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentaţiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren din domeniul privat al comunei Greci, situat in extravilanul loca 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
68 Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 13/15.02.2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
69 H O T A R A R E A N r. 16 Privind aprobarea utilizării excedentului înregistrat la data de 31.12.2012 pentru plata investiţiilor in derulare 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
70 H O T A R A R E A N r. 11 privind modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, aprobat prin H.G. nr. 1360/2001; 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
71 H O T A R A R E A N r. 14 privind aprobarea NOTELOR DE RENUNŢARE si A MODIFICĂRILOR DE SOLUŢIE TEHNICA IMPUSE DE SITUAŢIA DIN TEREN a proiectului “ PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA CANALIZARE SI STAŢIE EPURARE) SI AMENAJARE PIAŢA AGROALIMENTARA” 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
72 H O T Ă R Â R E A Nr. 2 4. Cu privire la scoaterea la licitaţie publică deschisa, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucţiunilor pentru ofertanţi, in vederea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren din domeniul privat al comunei Greci, situat in extravil 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
73 H O T A R A R E A Nr. 28 Privind aprobarea documentaţiei cadastrale si includerea in inventarul domeniului public al comunei, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia a terenului din Str. Granitului nr. 45 ; 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
74 HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea asocierii in parteneriat a Comunei Greci cu Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. in vederea iniţierii si implementării unor proiecte care privesc desfăşurarea unor activităţi tradiţionale specifice minorităţii italiene si pentru comuna Greci 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
75 HOTĂRÂREA Nr. 25 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea concesionarii prin licitaţie publica a unui teren extravilan din domeniul privat al Comunei GRECI, jud. TULCEA – cu destinaţia păşune – in suprafaţa totala de 614,05 ha destinat păşunatului animalel 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
76 HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea înfiinţării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin şi participarea la constituirea capitalului social 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
77 H O T A R A R E A Nr. 27 Privind aprobarea Planului de salubrizare al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2013; 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
78 H O T A R A R E A Nr. 29 privind modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea; 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
79 H O T A R A R E A Nr. 32 privind aprobarea Planului de activităţi pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat; 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
80 HOTĂRÂREA nr. 17 din 29.03.2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
81 H O T A R A R E A N r. 18 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2013; 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
82 HOTĂRÂREA nr. 19 din 29.03.2013 privind aprobarea iniţierii procedurilor in vederea concesionarii unor terenuri din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, in vederea amplasării de panouri fotovoltaice; 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
83 H O T A R A R E A Nr. 2 0 Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii al aparatului propriu al Primăriei com. Greci, jud. Tulcea si serviciilor publice ale Cons. Local Greci 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
84 HOTĂRÂREA nr. 22 din 29.03.2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
85 HOTĂRÂREA Nr. 23 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea concesionarii prin licitaţie publica a unui teren extravilan din domeniul privat al Comunei GRECI, jud. TULCEA – cu destinaţia pasune – in suprafaţa totala de 25 ha situat in F 12 extravilan, Tarla 54, 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
86 H O T A R A R E A Nr. 30 Privind reactualizarea Unităţii Locale de Sprijin a comunei Greci, judeţul Tulcea, pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor la nivelul localităţii Greci, jud. Tulcea; 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
87 H O T A R A R E A Nr. 34 privind aprobarea prelungirii scadentei creditului bancar in sold de 1.000.000 lei de la Banca Transilvania, pentru asigurarea resurselor de finanţare a execuţiei investiţiei: „PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE SI AMENAJARE PIAŢA AGROALIME 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
88 H O T A R A R E A Nr . 36 Privind aprobarea trecerii de la ½ norma la norma întreaga a postului de Îngrijitor Cămin Cultural Greci din organigrama si statul de funcţii al aparatului propriu al Primăriei com. Greci , jud. Tulcea si serviciilor publice ale Cons. Local Greci 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
89 HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea proiectului “Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments, si e-guvernare precum si a asigurării conexiunilor la broadband” pentru comuna Greci; 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
90 H O T A R A R E A Nr. 38 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
91 H O T A R A R E A Nr. 40 pentru stabilirea Sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh – Rusaliile, ca ZIUA COMUNEI GRECI – SĂRBĂTOAREA CIREŞELOR sau DUMINICA MARE: 23 iunie 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
92 H O T A R A R E A Nr. 42 Privind interzicerea circulaţiei tuturor autovehiculelor si vehiculelor cu tracţiune animala pe Str. 1 Decembrie de la intersecţia cu Str. Vişinului pana la intersecţia cu Str. Granitului, cu ocazia Sărbătorii Cireşelor; 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
93 HOTĂRÂREA nr. 3 4 . privind participarea U.A.T. comuna Greci ca membru asociat, alaturi de Consiliul Judetean Tulcea, Consiliul Local Sulina, Consiliul Local Jurilovca si Consiliul Local Corbu, jud. Constanta la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii Tulcea”; 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
94 H O T A R A R E A N r . 3 7. Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2014; 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
95 H O T A R A R E A N r . 3 5. Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2014; 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
96 H O T A R A R E A N r. 3 6 .- Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si încheierii exerciţiului financiar pe anul 2013 si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. „EDILITAR GRECI” pe anul 2014; 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
97 H O T A R A R E A N r . 3 8 .- Privind aprobarea exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2014; 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
98 H O T A R A R E A N r. 4 2 .- privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare a comunei Greci, judeţul Tulcea; 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141427080026-10-2014
99 H O T Ă R Â R E A N r. 4 1 .- Privind includerea în domeniul public al comunei Greci , județul Tulcea a unui imobil din com. Greci, jud. Tulcea; 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141427080026-10-2014
100 H O T A R A R E A N r. 4 0 .- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Greci in Consiliul de Administraţie a Scolii Gimnaziale a com. Greci, jud. Tulcea pentru anul şcolar 2014 - 2015; 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141427080026-10-2014
101 H O T A R A R E A N r . 3 9 .- privind alegerea Preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea; 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141427080026-10-2014
102 H O T A R A R E A N r . 4 3. Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2014; 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
103 H O T A R A R E A N r . 4 5 .- Privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2014-2015, la nivelul com. Greci, jud. Tulcea; 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
104 H O T Ă R Â R E A N r. 4 4 .- privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea a unui imobil din Str. 1 Decembrie nr. 20 com. Greci, jud. Tulcea, în vederea scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării sau refolosirii materialelor; 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
105 H O T A R A R E A N r. 5 1 .- privind stabilirea acordării unui ajutor de urgenta pentru ajutorarea unei persoane minore aflate in stare de dificultate; 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
106 H O T A R A R E A N r . 4 8. Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2014; 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
107 H O T A R A R E A N r. 4 9 .- privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, in folosinţa gratuita, catre S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA Constanta, pe durata existentei lucrării de utilitate PUBLICA: „RACORDAREA LA REŢEAUA DE DISTRIBUȚIE A CENTRULUI DE VIZITARE INFOR 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
108 H O T A R A R E A N r. 4 6 .- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015; 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
109 H O T A R A R E A N r . 4 7 .- Privind aprobarea situației financiare pe trimestrul III al anului 2014; 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
110 H O T A R A R E A N r . 5 0 .- Privind închirierea unui spațiu din domeniul public al com.Greci, jud. Tulcea, pentru destinația de cabinet medical pentru medicină de familie; 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141807600009-12-2014
111 H O T Ă R Â R E A N r. 1 .- Privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2014; 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
112 Hotărârea nr. 5 3 . privind aprobarea Convenţiei de Colaborare între Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Tulcea si Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Greci în scopul implementării comune a proiectului “Controlul Integrat al Pol 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
113 H O T A R A R E A N r . 5 6. Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2014; 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
114 H O T A R A R E A N r. 5 4 .- privind aprobarea cofinantarii proiectului „ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Tulcea, in perioada 2014 – 2020” 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
115 H O T A R A R E A N r. 5 5 .- privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, În folosinţă gratuită, către ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI R.A. pe durata existenței „ CENTRULUI DE VIZITARE INFORMARE Greci, jud. Tulcea” a unei suprafețe de teren p 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
116 H O T Ă R Â R E A nr. 2 . Privind delegarea gestiunii si atribuirea contractului public de salubrizare catre SC ECOSALTECH SA Macin; 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
117 H O T A R A R E A N r . 5 8 . .- privind modificarea Regulamentului pentru funcţionarea Pieţei agroalimentare a com. Greci, jud. Tulcea; 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
118 H O T Ă R Â R E A nr. 3 . privind instituirea taxei speciale de salubrizare în localitatea Greci, județul Tulcea; 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
119 H O T Ă R Â R E A N r. 1 1 .- Privind aprobarea actualizării Devizului general al Studiului de fezabilitate pentru investiţia:“ Modernizare Str. Carabalu com. Greci, jud. Tulcea”; 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
120 H O T A R A R E A N r . 4 .- Privind aprobarea organigramei , statului de funcţii al aparatului propriu al Primăriei com. Greci , jud. Tulcea si serviciilor publice ale Cons. Local Greci 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
121 H O T A R A R E A N r . 9 .- privind alegerea Preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea; 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
122 H O T Ă R Â R E A N r . 1 3 .- Privind respingerea cererii d-lui Lungu Costică domiciliat în com. Greci, înregistrată la noi sub nr. 1215/11.03.2015, prin care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren intravilan de 460 m.p., care face parte din domeniul public al comun 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
123 H O T Ă R Â R E A N r . 1 2 .- Privind respingerea cererii d-lui SAVIOLI GIOVANI domiciliat în com. Greci, înregistrată la noi sub nr. 4970/14.10.2014, prin care solicită cumpărarea unei suprafeţe de 290 m.p. din domeniul public al com.Greci, jud. Tulcea, având destinația de drum Ds- 2175; 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
124 H O T Ă R Â R E A N r . 5 .- privind avizarea funcţionarii Şcolii Gimnaziale Greci si a structurilor arondate in anul şcolar 2015 – 2016; 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
125 H O T Ă R Â R E A N r . 8 . Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea și al activităţilor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2015; 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
126 H O T A R A R E A N r. 6 .- Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. „EDILITAR GRECI” S.R.L. ; 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
127 H O T A R A R E A N r. 7 .- Privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2014; 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
128 H O T Ă R Â R E A N r . 1 0 . Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea si al activităţilor autofinanţate pe anul 2015; 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142792200002-04-2015
129 HOTARAREA Nr. 23. pentru organizarea ZILEI COMUNEI GRECI -SARBATOAREA ClRESELOR 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143172360016-05-2015
130 HOTARARE A N r. 2 4 .- Privind interzicerea circulatiei tuturor autovehicutelor si vehiculelor cu tractiune animala pe Str. 1 Decembrie de la intersectia cu Str. Vi§inului pana la intersectia Str. Granitului, cu ocazia Sarbatorii Cireselor; 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143172360016-05-2015
131 H O T A R A R E A N r. 1 8 .- Privind aprobarea încheierii exerciţiului financiar pe anul 2014 al S.C. „EDILITAR GRECI” pe anul 2014; 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
132 H O T A R A R E A N r . 1 9 . privind aprobarea acordării burselor de merit pentru elevii Ciclului Gimnazial al Școlii Gimnaziale Greci, jud. Tulcea în anul şcolar 2014 – 2015; 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
133 H O T Ă R Â R E A N r . 2 1 .- privind includerea UAT comuna Greci în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul ”Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014 – 2020; 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
134 H O T Ă R Â R E A N r . 1 7 .- Privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui CHICIUC MARCELICĂ; 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
135 H O T A R A R E A N r. 1 5 .- privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Căminului Cultural al com. Greci și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de invest 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
136 H O T Ă R Â R E A N r . 1 5 . Privind reactualizarea Comisiei de validare a Consiliului local al com. Greci , jud. Tulcea ; 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
137 H O T Ă R Â R E A N r . 2 0 .- privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi a vânzării acestora în com. Gr 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
138 H O T A R A R E A N r . 2 5 .- Privind aprobarea Planului de ocupare a funțicilor publice al aparatului propriu al Primăriei com. Greci, jud. Tulcea si serviciilor publice ale Cons. Local Greci pe anul 2015; 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
139 H O T Ă R Â R E A N r. 2 2 .- privind modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, aprobat prin H.G. nr. 1360/2001, în scopul implementării comune a proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti”, cu Mini 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
140 H O T A R A R E A N r . 2 3 . pentru organizarea ZILEI COMUNEI GRECI – SĂRBĂTOAREA CIREŞELOR sau DUMINICA MARE: 31 mai 2015; 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
141 H O T Ă R Â R E A N r. 2 4 .- Privind interzicerea circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. 1 Decembrie de la intersecţia cu Str. Vişinului până la intersecţia cu Str. Granitului, cu ocazia Sărbătorii Cireşelor; 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143189640018-05-2015
142 HOTARAREA Nr. 3 8 Privind aprobarea actualizarii unor masuri pentru gospodarirea com. Greci, jud.Tulcea ; 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143829000031-07-2015
143 HOTARAREA nr.39. referitoare la aprobarea ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care isi desfasoara activitatea in comuna Greci, jud. Tulcea; 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
144 HOTARARE A NR. 40. referitoare la aprobarea ghidului solicitantului privind regimul.finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, activltati care se desfasoara in comuna Greci, jud.Tulcea; 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
145 H O T A R A R E Privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2015-2016, la nivelul com. Greci, jud. Tulcea; 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144528840020-10-2015
146 HOTARARE Privind reactualizarea Unităţii Locale de Sprijin a comunei Greci, judeţul Tulcea, pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor la nivelul localităţii Greci, jud. Tulcea; 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144528840020-10-2015
147 HOTARAREA Nr. 13 .- privind aplicarea art. 12 din O. V .. G. Dr. 44/2015 in sensul anularii unei cote a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al comunei Greci, judetul Tulcea; 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145877040024-03-2016
148 HOTARAREA Nr. 20 privind aprobarea modificarii si actualizarii Acordului de cooperare - teritoriu si urbanism 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147561480005-10-2016
149 HOTARAREA Nr. 21 privind aprobarea modificarii si actualizarii Acordului de cooperare - audit public intern 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147561480005-10-2016
150 H O T Ă R Â R E A N r . 1 . Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor Comisiei de validare a Consiliului local al com. Greci , jud. Tulcea ; 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
151 H O T A R A R E A nr.3 Privind constituirea Consiliului local al comunei Greci , judeţul Tulcea ; 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
152 H O T Ă R Â R E A N r . 4 .- privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea; 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
153 H O T A R A R E A nr.2 privind validarea mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea; 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
154 H O T A R A R E A nr.5 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Greci; 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
155 H O T Ă R Â R E A . . privind împuternicirea Primarului com. Greci, jud. Tulcea pentru semnarea contractului de lucrări pentru construire Platformă de colectare și managementul gunoiului de grajd în com. Greci, conform Convenţiei de Colaborare între Ministerul Mediului si Schimbărilor Clim 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
156 H O T Ă R Â R E A N r . 6 .- Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al com. Greci- jud. Tulcea ; 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
157 H O T Ă R Â R E A N r . 7 .- Privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului local al com. Greci , jud. Tulcea; 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
158 H O T Ă R Â R E A N r. 1 5 .- Privind aprobarea încheierii exerciţiului financiar la 31.12.2015 al S.C. „EDILITAR GRECI” și repartizarea profitului net rezultat; 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
159 H O T Ă R Â R E A N r. 1 3 .- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Greci in Consiliul de Administraţie a Scolii Gimnaziale a com. Greci, jud. Tulcea, atât pentru sfârşitul anului şcolar 2015- 2016, cât şi pentru anul şcolar 2016 - 2017 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
160 HOTĂRÂREA nr. 12 din 11.08.2016. Privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , judetul Tulcea ; 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
161 HOTĂRÂREA nr. 10 din 11.08.2016. Privind actualizarea listei cuprinzând Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea ; 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
162 H O T ĂR Â R E A N r. 1 1 .- Privind aprobarea Rapoartelor de evaluare efectuate de evaluator autorizat “ENI N. DANIEL ANGEL”, pentru imobilele din inventarul domeniului privat al comunei, terenuri intravilane propuse la evaluare în vederea vânzării; 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
163 H O T Ă R Â R E A N r. 1 4 .- privind aprobarea tabelului persoanelor defavorizate beneficiari ai P.O.A.D. 2015-2016; 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
164 H O T Ă R Â R E A N r . 9 . - Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor autofinanţate pe anul 2016; 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
165 H O T Ă R Â R E A N r . 1 8 Privind aprobarea prelungirii dării în administrare a drumurilor de exploatare de la Cariera ÎMBULZITA spre Drumul Naţional 22 D către S.C. ROMGRANIT LINES SRL Măcin; 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
166 H O T Ă R Â R E A N r. 2 0 .- privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de amenajare a teritoriului şi urbanismulu 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
167 H O T Ă R Â R E A N r. 2 2 .- privind aprobarea listei suplimentare a persoanelor defavorizate beneficiari ai P.O.A.D. 2016, la nivelul comunei Greci, jud. Tulcea; 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
168 H O T Ă R Â R E A N r. 2 1 .- privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
169 H O T Ă R Â R E A N r . 1 9 .- Privind propunerea preluării în inventarul domeniului public al U.A.T. com. Greci a drumului public județean DJ 222K din inventarul domeniului public al Consiliului Județean Tulcea; 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
170 H O T Ă R Â R E A N r . 1 7 . - Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor autofinanţate pe anul 2016; 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
171 H O T Ă R Â R E A N r. 2 3 .- privind desemnarea reprezentului Consiliului local Greci în Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale a com. Greci, jud. Tulcea; 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
172 H O T Ă R Â R E A N r . 2 6 . - Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor autofinanţate pe anul 2016; 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
173 H O T A R A R E A nr.30 privind stabilirea acordării unui ajutor de urgență pentru ajutorarea unei familii aflate în stare de dificultate 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
174 HOTĂRÂREA nr. 29 din 18.10.2016 privind aprobarea procedurilor în vederea vânzării unor terenuri din intravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, prin licitaţie publică; 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
175 H O T Ă R Â R E A N r . 2 5 .- privind împuternicirea din partea Consiliului Local al com. Greci pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea în vederea delegării gestiunii și încheierii contractelor de servicii publice din componența proiectu 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
176 H O T Ă R Â R E A N r . 2 4 .- privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
177 H O T Ă R Â R E A N r. 2 7 .- Privind aprobarea virării de credite în lista de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. „EDILITAR GRECI” S.R.L. ; 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
178 H O T A R A R E A nr.25 privind împuternicirea din partea Consiliului Local al com. Greci pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea în vederea delegării gestiunii și încheierii contractelor de servicii publice din componența proiectului “ S 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
179 HOTARAREA Nr.1.- privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Greci, jud Tulcea 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148374000007-01-2017
180 HOTARAREA Nr.2 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugctul local pe anul 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148374000007-01-2017
181 H O T Ă R Â R E A N r . 3 5 .- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
182 H O T Ă R Â R E A N r . 4 2 .- Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al aparatului propriu al Primăriei com. Greci, jud. Tulcea si serviciilor publice ale Cons. Local Greci pentru anul 2016; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
183 H O T Ă R Â R E A N r. 4 4 .- Privind aprobarea actualizării unor măsuri pentru gospodărirea com. Greci, jud.Tulcea ; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
184 H O T Ă R Â R E A n r. 3 4 . referitoare la aprobarea alocării unor sume din bugetul local pentru activităţile organizate în comuna Greci, jud.Tulcea cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2016; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
185 H O T Ă R Â R E A N r . 3 9 .- privind aprobarea includerii drumului județean DJ 222K – intersecție DN22D – Greci, în inventarul domeniului public al com. Greci, cu indicativul DC 51, ca drum de interes local; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
186 H O T Ă R Â R E A N r . 4 0 . - Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor autofinanţate pe anul 2016; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
187 H O T Ă R Â R E A N r . 3 3 . - Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor autofinanţate pe anul 2016; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
188 H O T Ă R Â R E A N r . 3 8 .- Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL al obiectivului de investiţie „Construire spălătorie ecologică și vulcanizare auto” amplasat în extravilan comuna Greci, jud. Tulcea, identificat prin T29, P 213, beneficiar S.C ADYNEL COLET S.R.L.; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
189 H O T Ă R Â R E A N r. 3 7 .- Privind aprobarea închirierii unui spațiu din domeniul public al comunei Greci pentru S.C. BADIU MEDICAL CENTER SRL; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
190 HOTARAREA NR 36 privind dobândirea calității de „membru de onoare, fără drept de vot” în cadrul ”Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea”, pentru UAT comuna GRECI și sprijinirea financiară a activității asociației ; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
191 H O T Ă R Â R E A N r. 4 3 .- privind aprobarea Planului de salubrizare al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2017; 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
192 HCL 22 - APROBARE MODERNIZARE STRAZI GRECI 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
193 HCL 23 - IMPLEMENTARE MODERNIZARE STRAZI GRECI 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
194 Hot acop deficit 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
195 Hot actual TVA 19% deviz gen Moderniz Str Carabalu com. Greci 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
196 Hot actual TVA 19% deviz gen Moderniz strazi com. Greci 5,2 Km 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
197 Hot aprob indic tehn ec si SF Extindere sist alim apa si retea canaliz com. Greci 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
198 Hot aviz functionare Sc Greci 2017-2018 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
199 Hot Consiliul comunit consultativ si regulam Greci 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
200 Hot Consiliul comunit consultativ si regulam Greci 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
201 Hot încetare mandat cons 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
202 Hot modif organigrama 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
203 Hot ORGANIGRAMA SC Edilitar Greci 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
204 Hot Presed sedinta ian- mart 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
205 Hot actualizare inventar public UAT Greci feb 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
206 Hot aprobare închiriere spatiu CMI Niculescu 2017-2020 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
207 Hot completare CL si comisie spec 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
208 Hot deviz Modernizare drumuri locale com. Greci 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
209 Hot folosire excedent bugetar 2016 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
210 Hot includere inventar privat cladire fost CAP Greci 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
211 Hot revocare taxe extrajudiciare de timbru 2017 com. Greci 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
212 Hot validare mandat consilier 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
213 Hot aprobare Rap evaluare pt inchiriere teren arabil 3 ha 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
214 Hot reactual indic tehn econ Moderniz strazi com. Greci 5 Km 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
215 Hotarare buget local 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
216 Hotarare privind_implementare_proiect Modernizare strazi 4.8 Km 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
217 Hot reactual indic tehn econ Moderniz străzi com. Greci 5 Km 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
218 Hotarare privind_implementare_proiect Modernizare străzi 4.8 Km 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
219 Hot alipire teren inventar privat UAT Greci sala sport 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
220 Hot includere inventar privat teren fosta Primărie Greci 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
221 Hot initiere vanzare teren locuință Antohi 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
222 Hot initiere vanzare teren prin licitație publică Antohi 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
223 Hot modificare inventar public UAT Greci excludere teren sala sport 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
224 Hot modificare inventar public UAT Greci includere Platformă gunoi de grajd 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
225 Hot predare Platformă gunoi de grajd către SC EDILITAR Greci 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
226 Hot Presed sedință apr iun 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
227 Hot aprobare Rap evaluare pt închiriere teren arabil 3 ha 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
228 Hot buget local rectif. I 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
229 Hot încheiere exerc financ 2016 la SC Edilitar 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
230 Hot încheiere exercițiu bugetar 2016 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
231 Hot interzicere circulație 4 iunie Greci 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
232 Hot plan activ VMG 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
233 Hot Ziua comunei Greci Sărbătoarea cireșelor 4 iunie 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
234 Hotărâre buget local 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
235 HOTARAREA nr. 40 din 19.06.2017 privind implementarea proiectului - Extindere sistem de alimentare cu apa si retea de canalizare comuna Greci, jud Tulcea 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149781960019-06-2017
236 HCL privind stabilirea indemnizatiei sedinta consilieri 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150058440021-07-2017
237 HCL 44 - 2017 - aprobare salarii de baza 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150585480020-09-2017
238 HCL 72 2017 - reprezentant legal - investitie modernizare strazi 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
239 HCL 73 2017 - prelungire inchiriere spatiu 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
240 HCL 74 2017 - zonare comuna Greci 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
241 HCL 75 2017 - actualizare inventar 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151190640029-11-2017
242 HCL Nr 2 - 2018 - privind desemnarea reprezentantului legal pentru investitia "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA" 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151553520010-01-2018
243 Hotararea nr 74 - 2017 - zonare com. Greci - conform Legea 227/2015 - cod fiscal 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151095600018-11-2017
244 HCL 80 2017 privind stabilirea taxeleor si impozitelor pentru anul 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151449840029-12-2017
245 HCL 4 2018 - valori proiect modernizare strazi 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
246 HCL 5 2018 - aprobare scrisoare de garantie 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
247 HCL 9 2018 - functionare scoala 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
248 HCL 10 2018 - modificare hcl 50 5017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
249 HCL 6 2018 - modificare organigrama 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
250 HCL 7 2018 - inventar domeniu public 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
251 HCL 8 2018 reprezentant legal Asociatie deseuri 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
252 HCL 11 2018 - reprezentatnt legal Asociatie salubrizare 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151752240002-02-2018
253 HCL 74 2017 zonarea comunei Greci judetul Tulcea 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151199280030-11-2017
254 HCL 81 2017 Opis si Nomenclator stradal 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151199280030-11-2017
255 HCL 1 2018 acoperire deficit 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151536240008-01-2018
256 HCL 2 2018 desemnare reprezentant EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151536240008-01-2018
257 HCL 3 2018 aprobare Plan activitati VMG 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
258 HCL 4 2018 aprobare valoare investitie Modernizare strazi 5 Km 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
259 HCL 5 2018 aprobare scrisoare garantie FGCR Modernizare strazi 5 Km 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
260 HCL 6 2018 modificare organigr UAT Greci 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
261 HCL 7 2018 trecere din domeniu privat in domeniu public teren bazine si foraje apa UAT Greci 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
262 HCL 8 2018 reprezentant legal ADI ITI deseuri Tulcea 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
263 HCL 9 2018 aprobare functionare Scoala gimnaziala 2018-2019 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
264 HCL 10 2018 inlocuire membru Consiliu Administratie Scoala gimnaziala 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
265 HCL 11 2018 reprezentant legal ADI Macin deseuri 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
266 HCL 12 2018 retragere din ADDJ Tulcea 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
267 HCL 13 2018 incetare mandat cons Baluta I 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151838640012-02-2018
268 HCL 14 2018 validare mandat consilier Nitu G 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151838640012-02-2018
269 HCL 15 2018 completare Consiliu Local si comisie specialitate 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151838640012-02-2018
270 HCL 16 2018 repartizare excedent bugetar din 2017 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151838640012-02-2018
271 HCL 17 2018 aprobare buget local 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151838640012-02-2018
272 HCL 18 organigrama SC EDILITAR Greci 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151838640012-02-2018
273 HCL 19 2018 buget SC EDILITAR 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151838640012-02-2018
274 HCL 20 2018 modificare taxa atestat de producator 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151838640012-02-2018
275 HCL 22 2018 viceprimar delegat 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152020080005-03-2018
276 HCL 23 2018 Plan functii publice 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152020080005-03-2018
277 HCL 24 2018 docum licitatie ADI deseuri Tulcea martie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152020080005-03-2018
278 HCL 25 2018 Scoala dupa scoala martie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152020080005-03-2018
279 HCL 30 - 2018 organigrama - stat de functii 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152278920004-04-2018
280 H O T Ă R Â R E A N r. 3 1 .- Privind modificarea și completarea art. 6 din H.C.L. nr. 26/04.04.2013, prin modificarea și completarea art.16.5 si art.19.4 din Actul constitutiv al SC ECOSALTECH S.A. Măcin, anexă la H.C.L. nr. 26/04.04.2013- privind aprobarea înfiinţării S.C. E 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
281 HCL 1 DIN 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA SUPRAFETEI A DOUA LOTURI DE TEREN EXTRAVILAN 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154793520020-01-2019
282 HCL 2 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA TRECERII UNI TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154793520020-01-2019
283 HCL 72 din 2018 privind taxele si impozitele locale 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154309680025-11-2018
284 hcl 84 din 2018 privind stabilirea presedintelui de sedinta 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154508400018-12-2018
285 HCL 85 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI GRECI 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154508400018-12-2018
286 HCL 86 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII PUG ȘI PLU 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154508400018-12-2018
287 HCL 87 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA ACORDULUI DE COOPERARE 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154508400018-12-2018
288 HCL 88 DIN 2018 PRIVIND PROPUNEREA DE INCLUDERE IN INTRAVILANUL COMUNEI GRECI 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154508400018-12-2018
289 HCL 89 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA RECTUFICARII BUGETULUI LOCAL 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154560240024-12-2018
290 HCL 90 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIVITATI PENTRU BENEFICIARII VMG 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154560240024-12-2018
291 HCL 91 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI NTERENURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154560240024-12-2018
292 HCL 92 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154560240024-12-2018
293 HCL 3 DIN 2019 PRIVIND AVIZAREA FUNCTIONARII SCOLII GIMNAZIALE GRECI 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154931760005-02-2019
294 HCL 4 DIN 2019 ACTUALIZARE DEVIZ GENERAL MODERNIZARE DRUMURI LOCALE 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154931760005-02-2019
295 HCL 5 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA REPARTIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154931760005-02-2019
296 HCL 7 DIN 2019 PRIVIND REALUAREA CALITATII DE MEMBRU IN ADDJ 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154931760005-02-2019
297 HCL 8 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154931760005-02-2019
298 HCL 9 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII UNOR COEFICIENTI DE IERARHIZARE 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154931760005-02-2019
299 HCL 10 DINN 2019 PRIVIND APROBAREA SF PARC DENDROLOGIC 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154931760005-02-2019
300 HCL 11 DIN 2019 PRIVIND MODIFICARE SI COMPLETARE HCL 20 DIN 2013 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154931760005-02-2019
301 HCL 57 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI ASFALTARE STRĂZI COMUNA GRECI SI A VALORII ESTIMATE 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153765000023-09-2018
302 HCL 58 DIN 2018PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI EXTINDERE SISTEM DE ALIMANTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE ȘI A VALORII ESTIMATE 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153765000023-09-2018
303 HCL 59 DIN 2018 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CLGRECI IN CA SI IN CEAC ALE SCOLII GIMNAZIALE GRECI 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153765000023-09-2018
304 HCL 60 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GRECI 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153825480030-09-2018
305 HCL 61 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA SITUAȚIEI FINANCIARE PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153825480030-09-2018
306 HCL 62 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI GRECI AI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153825480030-09-2018
307 HCL 63 DIN 2018 PRIVIND PROPUNEREA DE APROBARE A DOCUMENTATIEI DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153825480030-09-2018
308 HCL 64 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI PROPRIU DE ACTIUNE PE PERIOADA IERNII 2018-2019 LA NIVELUL COMUNEI GRECI 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153825480030-09-2018
309 HCL 65 DIN 2018 PRIVIND APROPUNEREA ACTUALIZĂRII INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CONFORM LG 213 DIN 1998 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153825480030-09-2018
310 HCL 66 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE EFECTUAT DE LAIU MARIA PENTRU IMOBILUL DIN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153825480030-09-2018
311 HCL 67 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IN PATRU LOTURI A UNUI TEREN EXTRAVILAN DIN INVENTARUL DOMANIULUI PRIVAT 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154015560022-10-2018
312 HCL 68 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IN DOUA LOTURI A UNUI TEREN INTRAVILAN DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154015560022-10-2018
313 HCL 69 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PRETULUI DE FURNIZARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COMUNEI GRECI 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154136880005-11-2018
314 HCL 70 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PRETULUI DE VANZARE A TONEI DE COMPOST REZULTAT CA URMARE A PROCESARII GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA DE GUNOI DE GRAJD A COMUNEI GRECI 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154136880005-11-2018
315 HCL 71 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SC EDILITAR GRECI SRL 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154136880005-11-2018
316 HCL 73 DIN 2018 PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A SOCIETATII 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154301040024-11-2018
317 HCL 74 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IN DOUA LOTURI A UNUI TEREN EXTRAVILAN DIN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI GRECI 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154301040024-11-2018
318 HCL 75 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN INVENTARUL DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI GRECI 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154301040024-11-2018
319 HCL 76 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI TERENURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI GRECI 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154301040024-11-2018
320 HCL 77 DIN 2018 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154301040024-11-2018
321 HCL 78 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA DĂRII IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIILOR DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI PENTRU ACTIVITATILE MEDICALE DIN COMUNA GRECI 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154301040024-11-2018
322 HCL 79 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA RECTUFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
323 HCL 80 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GRECI A UNOR BUNURI DIN EXTRAVILANUL COMUNEI 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
324 HCL 81 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI TERENURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI GRECI 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
325 HCL 82 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI TERENURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI GRECI 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
326 HCL 83 din 2018 privind aprobarea planului de salubrizare al comunei greci pe anul 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
327 HCL 12 DIN 2019 PROPUNERE ACTUALIZARE DEVIZ 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155113200026-02-2019
328 HCL 13 DIN 2019 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155113200026-02-2019
329 HCL 14 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA SITUAȚIEI FINANCIARE LA 31.12.2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155113200026-02-2019
330 HCL 15 DIN 2019 STABILIRE TEREN IN SCOPUL AMPLASARII DESEURILOR INERTE 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155113200026-02-2019
331 HCL 16 DIN 2019 APROBARE DELIPIRE PE LOTURI A UNUI TEREN 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155113200026-02-2019
332 HCL 17 DIN 2019 OEFRTA DE ACHIZITIONARE IMOBIL 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155113200026-02-2019
333 HCL 18 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE ȘEDINTA A CL GRECI 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155320560022-03-2019
334 HCL 20 DIN 2019 PRIVIND MODIFICARE IND TEH EC 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155320560022-03-2019
335 HCL 19 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PROIECTULUI EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARI SCOALA GIMNAZIALA GRECI CORP A 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155320560022-03-2019
336 HCL 21 DIN 2019 APROBARE ORGANIGRAMA 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
337 HCL 23 DIN 2019 ACTUALIZARE TARIFE 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
338 HCL 22 DIN 2019 APROBARE INVESTITIE INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
339 HCL 25 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA MEMORIULUI JUSTIFICATIV PT CAMIN CULTURAL 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155467080008-04-2019
340 HCL 26 DIN 2019 PRIVIND IMPLEMENTARE PROIECT 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155467080008-04-2019
341 HCL 27 DIN 2019 APROBARE PROIECT EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA GIMNAZIALA GRECI - CORP A 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155493000011-04-2019
342 HCL 24 DIN 2019 APORBARE BUGET LOCAL AL COMUNEI GRECI 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155613960025-04-2019
343 HCL 28 DIN 2019 APROBARE PROIECT PARC DENDROLOGIC 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155613960025-04-2019
344 HCL 29 DIN 2019 APROBARE SF extindere sistem de canalizare 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155613960025-04-2019
345 HCL 30 DIN 2019 IMPLEMANTARE PROIECT extindere sistem de canalizare 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155613960025-04-2019
346 HCL 32 din 2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de investiții și a indicatorilor tehnico economici 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152382600016-04-2018
347 HCL 33 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNIE GRECI, JUDETUL TULCEA 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152451720024-04-2018
348 HCL 34 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI GRECI 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152633160015-05-2018
349 HCL 35 DIN 2018 PENTRU SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI GRECI IN PERIOADA 26-27 MAI 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152633160015-05-2018
350 HCL 36 DIN 2018 PRIVIND INTERZICEREA TEMPORARÎ A CICULATIEI AUTOVEHICULELOR PE STR. 1 DECEMBRIE 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152633160015-05-2018
351 HCL 37 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR LA 31.12.2017 AL SC EDILITAR GRECI SRL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI NET REZULTAT 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152633160015-05-2018
352 HCL 38 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURILOR IN VEDEREA VANZARII UNUI TEREN DIN INTRAVILANUL COMUNEI GRECI 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152633160015-05-2018
353 HCL 39 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GRECI 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
354 HCL 40 DIN 2018 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI GRECI IN FOLOSINTĂ GRATUITA CĂTRE PFA BASALICI CATALINA 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
355 HCL 42 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA SITUATIEI FINANCIARE PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2018 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
356 HCL 43 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA DECLARĂRII UNUI TREREN EXTRAVILAN AL COMUNEI GRECI ZONA DE INTERES PUBLIC LOCAL 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
357 HCL 44 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA DECLARARII UNUI TEREN EXTRAVILAN AL COMUNEI GRECI ZONĂ DE INTERES PUBLIC LOCAL 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
358 HCL 45 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI TERENURILOR CU CATEGORIA PAJIȘTE COMUNALĂ PERMANENTĂ DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI GRECI 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
359 HCL 46 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI TERENURILOR CU CATEGORIA NEPRODUCTIV DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI GRECI 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
360 HCL 47 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN VENTARUL DOMENIULUI PUBLIC CONFORM LG NR. 213 DIN 1998 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
361 HCL 48 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA INCLUDERI IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNIE GRECI A UNEI SUPRAFETE DE 71 MP TEREN INTRAVILAN 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
362 HCL 49 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII DEVIZULUI GENERAL AL INVESTITIEI EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA GIMNAZIALA 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
363 HCL 50 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL PRIMĂRIEI COMUNEI GRECI 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
364 HCL 51 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIN ACOR 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
365 HCL 52 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII UNOR MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA COMUNEI GRECI 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
366 HCL 53 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII OBIECTIVELOR DIN LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2018 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
367 HCL 54 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA FISEI PROIECTULUI PARC DENDROLOGIC SI DE AGREMENT COMUNA GRECI 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
368 HCL 55- 2018 PRIVIND INCLUDEREA IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL COM.GRECI- TERENURI DIN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN PENTRU REALIZARE INVESTITII 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
369 HCL 56 DIN 2018 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI TERENURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI GRECI 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153289800030-07-2018
370 HCL 57 din 2018 aprobare Anexa 3 Asfaltare străzi com. Greci 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
371 HCL 58 din 2018 aprobare Anexa 3 Ext alim apă și canaliz Greci 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
372 HCL 59 din 2018 actualizare CA și CEAC Șc. Greci 2018-2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
373 HCL 60 din 2018 Presed sedință sept-nov 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
374 HCL 61 din 2018 SIT FIN trim II 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
375 HCL 62 din 2018 rectif buget II 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
376 HCL 63 din 2018 aprobare pret inchiriere spatii piata 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
377 HCL 64 din 2018 aprobare Plan acțiuni sezon rece 2018-2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
378 HCL 65 din 2018 actualizare inventar public Str. Carabalu 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
379 HCL 66 din 2018 aprobare evaluare și vânzare teren Gheorghe Giulia 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
380 HCL 67 din 2018 dezlipire loturi Parc dendrologic oct 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154076400029-10-2018
381 HCL 68 din 2018 dezmembrare 2 loturi Str. Carabalu oct 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154076400029-10-2018
382 HCL 69 din 2018 preț apă și canalizare oct 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154076400029-10-2018
383 HCL 70 din 2018 preț compost platformă de gunoi oct 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154076400029-10-2018
384 HCL 71 din 2018 rectif buget SC EDILITAR oct 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154076400029-10-2018
385 HCL 72 din 2018 impozite și taxe pt. 2019 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154076400029-10-2018
386 HCL 73 din 2018 delegare gestiune apă și canaliz 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154257840019-11-2018
387 HCL 74 din 2018 dezlipire loturi zonă picnic și agrement nov 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154257840019-11-2018
388 HCL 75 din 2018 includere inventar public drum spre zonă picnic nov 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154257840019-11-2018
389 HCL 76 din 2018 actualizare inventar privat pajiști T 50 P 504 nov 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154257840019-11-2018
390 HCL 77 din 2018 dare folos gratuită racod electric ENEL pt AGRIDAS nov 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154257840019-11-2018
391 HCL 78 din 2018 comodat spații medicale nov. 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154257840019-11-2018
392 HCL 79 din 2018 rectif buget III 2018 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
393 HCL 80 din 2018 includere inventar public drum Sivrica și Țuțuiatu nov 2018 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
394 HCL 81 din 2018 includere inventar privat pajiști nov 2018 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
395 HCL 83 din 2018 Plan salubrizare 2019 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154378800003-12-2018
396 HCL NR. 31 PT SARB ZILEI COMUNEI GRECI PE DATA DE 16 IUNIE 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
397 HCL NR. 32 DIN 2019 INTERZICERE TEMPORARA CIRCULATIE 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
398 HCL NR. 33 DIN 2019 INSTITUIRE DREPT DE UZ SI SERVITUTE 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
399 HCL NR. 35 DIN 2019 INCLUDERE IN INVENTAR A UNOR TERENURI 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
400 HCL NR. 36 DIN 2019 APROBAREA INCLUDERII IN INVENTARUL DOM PUBLIC AL COMUNEI 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
401 HCL NR. 37 DIN 2019 PRIVIND EMITEREA DE AVIZE 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
402 HCL NR. 38 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA EXERCITIULUI FIN LA 31.12.2018 AL SC EDILITAR GRECI SRL 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
403 HCL NR. 39 DIN 2019 PRIVIND ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII AL SC EDILITAR GRECI SRL 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
404 HCL NR. 40 DIN 2019 APROBARE BUGET SC EDILITAR GRECI SRL 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
405 HCL NR. 41 DIN 2019 MODALITATEA DE RAPORTARE A DESEURILOR 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155916360030-05-2019
406 HCL NR. 42 DIN 2019 PRESEDINTE SEDINTA CL GRECI 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155976840006-06-2019
407 HCL NR. 43 DIN 2019 ACORD CESIONARE 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155976840006-06-2019
408 HCL NR. 44 DIN 2019 APROBARE SIT FIN TRIM I 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155976840006-06-2019
409 HCL NR. 45 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155976840006-06-2019
410 HCL NR. 46 DIN 2019 ACTUALIZARE LISTA INVENTAR 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155976840006-06-2019
411 HCL NR. 47 DIN 2019 ACTUALIZARE INVENTAR PUBLIC 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155976840006-06-2019
412 HCL NR. 48 DIN 2019 ANGAJARE ASISTENTA JURIDICA 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155976840006-06-2019
413 HCL NR. 49 DIN 2019 ACTUALIZARE INVENTAR TERENURI 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156045960014-06-2019
414 HCL NR. 62 rectif buget II 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153782280025-09-2018
415 HCL NR. 51 modificare si completare hcl 26-2013 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153177480017-07-2018
416 HCL NR. 53 DESEMNARE MEMBRII IN C.A. SCOALA 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156685320027-08-2019
417 HCL NR. 52 APROBARE CONTRACT ADIIDM SI ACORDARE MANDAT SPECIAL 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156685320027-08-2019
418 HCL NR. 51 DIN 2019INLOCUIRE MEMBRU IN CA SC ECOSALTECH SRL 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156685320027-08-2019
419 HCL NR. 50 DIN_2019 RECTIFICARE BUGET LOCAL 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156685320027-08-2019
420 hot 61 financiar ACoR 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156953160027-09-2019
421 hot 60 folosinta gratuita teren 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156953160027-09-2019
422 hot 59 plan actiune sezon rece 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156953160027-09-2019
423 hot 57 situatie financiara trim 2, 2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156953160027-09-2019
424 hot 56 indemnizatii consilieri 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156953160027-09-2019
425 hot 54 alegere presedinte sedinta 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156953160027-09-2019
426 hot 55 regulament de organizare si functionare 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156953160027-09-2019
427 hcl 66 2019 stabilire taxe si impozite pt 2020 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157523760002-12-2019
428 hcl 69 2019 regulament colectare deseuri 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157523760002-12-2019
429 hcl 71 din 2019 rectificare buget local 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157644720016-12-2019
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate