ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240708947; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

ANALIZA SWOT A COMUNEI GRECI, JUDEŢUL TULCEA       

Puncte tari

• aşezare privilegiată la poalele Munţilor Măcinului;
• acces la surse de apă importante, atât de suprafaţă cât şi subterane;
• caracteristica de zonă cu risc seismic redus;
• atracţii naturale diverse, rezervaţii naturale (rezervaţia MM) şi arii protejate

• existenţa unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii);
• existenţa unor curse zilnice directe Greci – Măcin-Tulcea;
• circulaţie de persoane dezvoltată;
• infrastructură tehnică de alimentare cu apă din surse proprii
• conectarea la telefonia fixă, mobila, internet si televiziune prin cablu si satelit;
• servicii de telefonie mobilă cu acoperire completă în toată comună - reprezintă o alternativă la telefonia fixă;
• sistem de iluminat public în stare corespunzătoare.
• dinamica mediului de afaceri bună;
• terenuri şi spaţii disponibile pentru dezvoltări economice;
• preocuparea şi deschiderea autorităţilor locale pentru stimularea şi sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri;
• posibilitatea generării de forţă de muncă specializată pe domeniile care sunt necesare activităţilor desfăşurate cu precădere ;
• promovarea comunei prin site-ul de prezentare www.primariagreci.ro;
• serviciul de asistenţă socială activ;
• acces la surse de informare a cetăţenilor(mass-media, telecomunicaţii);
• comunicarea eficientă în cadrul comunei între Primarie şi cetăţeni;
• acces la campaniile sociale, naţionale şi locale;
• păstrarea şi valorificarea tradiţiilor (pietrari, munții Măcinului) mediatizate ( reportaj TVR);
• existenţa a unui cămin cultural;
• existenţa unor laboratoare specifice (geografie, informatică, limba română);
• frecvenţa şcolară ridicată;
• personal didactic calificat;
• performanţe la concursuri şi olimpiade şcolare;
• acces la servicii medicale(dispensar, farmacie);
• personal medical specializat
• starea sănătăţii populaţiei-bună;
• personal calificat în medicina veterinară;
• potenţial turistic semnificativ;
• calitatea apelor este superioară;

Puncte slabe

• lipsa de coordonare la nivel local cu privire la promovarea potenţialului natural, valorilor de patrimoniu istoric şi cultural;
• nu este asigurată o sistematizare corespunzătoare în pas cu extinderea zonelor de locuit (străzi principale şi străzi secundare) corespunzătoare către şi în cartierele noi al căror grad de expansiune este influenţat de necesitatea suplimentării spaţiilor de locuit.;
• lipsa unei amenajări ambientale ( parc).
• inexistenţa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor;
• slaba diversificare a sectoarelor economice şi dependenţa celor dezvoltate de silvicultură prelucrarea pietrei și industria textilă;
• acces limitat la tehnologie înaltă şi rezultate ale activităţilor de cercetare-dezvoltare;
• sectorul IT&C slab reprezentat;
• parteneriatele public-privat insuficient exploatate;
• lipsa cursurilor locale de management destinate micilor întreprinzători, în special în sectorul turism şi servicii conexe;
• slaba implicare a comunităţii de afaceri în problemele comunităţii locale;
• lipsa unei culturi manageriale în sectorul privat;
• investiţii reduse în sectorul privat pe partea de resurse umane şi de formare profesională;
• lipsa unui management calitativ la nivelul afacerilor mici.
• dificultăţi în menţinerea în comună a forţei de muncă calificată;
• plecarea tinerilor către alte oraşe mai mari care prezintă alte oportunităţi de ocupare;
• oferta de instruire redusă că varietate - în mod special în direcţia formării profesionale pe segmentul turism şi activităţi conexe turismului;
• implicarea într-o mică măsură a tinerilor la viaţa culturală şi sportivă;
• lipsa unor programe de educare/informare a populaţiei privind teme sociale(violenţa, consumul de alcool, de droguri);
• lipsa unor locuri de recreere/joacă în cadrul comunei;
• nevalorificarea corespunzătoare a potenţialului cultural, sportiv;
• lipsa unei strategii adecvate de atragere a unor acţiuni sportive, culturale;
• spaţiu insuficient pentru desfăşurarea activităţilor;

• lipsa campaniilor de informare privind importanţa studiului;
• insuficienta dotare cu materiale didactice;
• inexistenţa învăţământului specializat;
• lipsa unui teren sportiv;
• cabinetul medical dispune de dotări minime;
• lipsa unor programe de educare/informare a populaţiei privind efectele poluării asupra stării de sănătate;
• absenţa unor centre de informare pe tematici de mediu;
• resurse financiare şi umane reduse pentru managementul ariilor protejate;
• infrastructură insuficientă pentru protecţia naturii şi a peisajului;
• slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în problematica protecţiei mediului;

Oportunităţi

• înfiinţarea unei asociaţii intercomunitare;
• politici naţionale de promovare a turismului în rezervație;
• posibilitatea exploatării caracteristicii de zonă montană ce dispune de spaţii verzi şi de zone de agrement cu peisagistică deosebită
• posibilitatea de a atrage investiţii pe diverse activităţi (turism, agroturism, agricultură) care să contribuie la îmbunătăţirea permanentă a situaţiei comunităţii locale prin menţinerea unei infrastructuri de acces în condiţii optime;
• menţinerea unei colaborări permanente şi a unei coordonări de comun acord între regiile ce administrează reţelele de drumuri şi de utilităţi în vederea sincronizării lucrărilor;
• asfaltarea străzilor adiacente;
• accesarea unor linii de finanţare pe componenta de protecţie a mediului - gestionarea deşeurilor reciclabile;
• aducerea iluminatului public la standardele naţionale şi internaţionale în vigoare;
• punerea în valoare a unor obiective cu valoare turistică, istorică sau arhitecturală;
• racordarea comunei la sistemul de alimentare cu gaze naturale;
• politici guvernamentale de sprijin în turism;
• programe guvernamentale şi europene de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi a microîntreprinderilor;
• deschiderea furnizorilor de instruire antreprenorială faţă de iniţierea de programe de formare profesională specializate pe meserii legate de turism şi servicii conexe;
• îmbunătăţirea politicilor locale de promovare a turismului;
• implicarea actorilor locali din domeniile socio-economice în rezolvarea problemelor comunităţii;

• valorificarea/amenajarea zonelor de agrement şi a resurselor naturale neexploatate(apă, aer, peisaj) prin dezvoltarea turismului montan, a agroturismului: zonă paint-ball, tiroliană, trasee de mountainbike, deltaplanorism;
• dezvoltarea sectorului agricol prin horticultură, pomicultură, legumicultură în mod ecologic;
• dezvoltarea sectorului de valorificare a plantelor aromatice şi medicinale
• posibilitatea exploatării resurselor naturale (piatra);
• posibilităţi de comercializare a produselor rezultate în urma creşterii animalelor (lână, carne, lactate);
• îmbunătăţirea imaginii, revitalizarea prestigiului zonei;
• integrarea agriculturii şi dezvoltării rurale în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, prin stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial
• încurajarea parteneriatului public/ privat pentru valorificarea corespunzătoare a produselor agricole;
• implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante.
• accesarea unor finanţări nerambursabile care acordă sprijin proiectelor de resurse umane;
• posibilitatea înfiinţării unui Centru de dezvoltare a turismului care să activeze în 3 direcţii (cercetare, instruire şi informare);
• realizarea unui  muzeului al satului+etnii
• încurajarea angajării tinerilor absolvenţi de învăţământ de orice tip pe programe guvernamentale de subvenţionare;
• iniţiative comune de îmbunătăţire a ofertei de instruire prin dezvoltarea unor parteneriate cu autorităţi publice - instituţii de învăţământ - mediu de afaceri;
• posibilitatea organizării unor evenimente sportive, culturale şi artistice pe perioada de sezon cu posibilitatea extinderii pe perioada de extrasezon, cu impact direct asupra gradului de ocupare în unităţile de cazare;
• crearea unei publicaţii locale cu ajutorul persoanelor implicate în procesul educativ;
• dezvoltarea şi diversificarea componentei caritabile, filantropice - dezvoltarea imaginii în faţa comunităţii;
• participarea la proiecte şi programe susţinute financiar de organisme naţionale şi internaţionale;
• extinderea contactelor şi parteneriatelor în sistemul educaţional;
• păstrarea specificului zonei în meserii prin crearea unor clase de ucenici (prelucrarea pietrei etc);
• crearea unui centru pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
• dezvoltarea componentei de suvenir şi produse unicat;
reţeaua Europeana Natura 2000 –motor de dezvoltare
• posibilitatea dezvoltării unor tehnologii performante în domeniul gestionării deşeurilor dar şi de reciclare a acestora;

• oportunitatea dezvoltării protecţiei mediului zonei montane prin proiecte cu finanţare nerambursabilă;
• oportunitatea adoptării unor măsuri ce vizează împăduriri pe anumite suprafeţe de teren, vizând astfel protecţia mediului împotriva unor factori dăunători precum degradarea terenurilor agricole, eroziunea eoliană şi pluvială etc.;
• posibilitatea aplicării unor măsuri de conştientizare a populaţiei cu privire la dezvoltarea durabilă şi la protecţia mediului;
• disponibilitate de fonduri a Uniunii Europene alocate pentru sectorul de mediu;
• disponibilitate de fonduri structurale pentru managementul integrat al deşeurilor;
• disponibilitate de fonduri a Uniunii Europene pentru protecţia naturii;
• dezvoltarea sustenabilă a turismului;
• oportunitatea înfiinţării unui fond de vânătoare;
• oportunităţi de valorificare a energiei alternative.

Ameninţări

posibilitatea că localitatea să rămână fixată într-o percepţie simplistă, care limitează viziunea asupra dezvoltării altor ramuri economice, valorificarea oportunităţile date de caracterul de zonă montană;
• sporirea circulaţiei şi crearea de blocaje în zonele de interes turistic;
• menţinerea unui aspect dezagreabil a zonei turistice a comunei, datorită unei infrastructuri de transport necorespunzătoare (străzi secundare, trotuare, parcări).
• supraexploatarea sistemului de furnizare a apei potabile;
• amânări în conectarea comunei la sistemul de alimentare cu gaze naturale;
• înregistrarea unor întreruperi frecvente în reţeaua de iluminat, datorate stării necorespunzătoare a reţelelor;
• cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-urilor la start-up;
• instabilitatea legislativă;
• continuarea procedurilor birocratice, complexe şi cu durată mare în timp, pentru obţinerea de finanţări nerambursabile sau rambursabile;
• atracţiile turistice potenţiale necesită investiţii importante externe pentru a fi puse în valoare;
• lipsa unei coordonări de atragere a investiţiilor străine;
• înstrăinarea terenurilor agricole şi a produselor rezultate;
• mentalitate tradiţionalistă;
• calamităţi naturale;
• deplasarea forţei de muncă locale în afara comunei şi în afara graniţelor ţării după integrarea în Uniunea Europeană;
• participare civică scăzută;
• dezinteresul tinerilor faţă de procesul educativ;
• lipsa de educaţie sanitară poate duce la apariţia unor epidemii;
• atitudinea refractară a populaţiei faţă de propria stare de sănătate;
• incidenţa bolilor transmisibile şi a bolilor cronice;
• apariţia unui decalaj social între persoanele care îşi pot permite o asigurare medicală suplimentară şi persoanele defavorizate;
• dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor majore în domeniul infrastructurii de mediu;
• orice formă de poluare poate avea consecinţe economice semnificative asupra activităţii turistice din zonă;
• defectele poluării asupra stării de sănătate a populaţiei;
• creşterea necontrolată a traficului vehiculelor cu consecinţe adverse asupra emișilor în aer;
• creşterea economică poate avea ca rezultat creşterea presiunii asupra biodiversităţii;
• poluarea apelor datorită activităţii necorespunzătoare a anumitor societăţi comerciale/ populaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

 p1-  admin, 14-06-2018   

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate