ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240708947; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

harta site: Educaţie >>> Şcoala şi elevii

  Şcoala şi elevii  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI       

tel / fax 0240 575 111
adresa: STR 1 DECEMBRIE NR 29

DIRECTOR - DARIE ANIŞOARA
DIRECTOR ADJUNCT - MOCANU DANIELA
REPREZENTANŢII CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII:

-reprezentant primărie- CRĂCIUN ADELUŢA

-reprezentanţi Consiliul Local - PINTILIE IONEL  şi  CARAPANCEA NICOLAE

reprezentanţi şcoalş: Baigus Angelica, Carată Gina, Constantinescu Liliana, Costea Liliana

Comitetul părinţilor :Simion Carmen Gabriela, Popa Raluca


p1-  admin, 14-06-2018   

 

H O T A R A R E A N r. 1 3 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Greci in Consiliul de Administraţie si Comisia de Evaluare a Asigurării Calităţii (C.E.A.C.) a Scolii Gimnaziale a com. Greci, jud. Tulcea       

C O N S I L I U L L O C A L al com. GRECI – jud. TULCEA :
Întrunit in şedinţa extraordinara din data de 25.07.2012, legal constituita, prezenţi fiind un număr de 15
consilieri, din l5 consilieri in funcţie ;
Având in vedere Referatul de aprobare nr. 4017/25.07.2012 al d-lui Vals Sorin Primar al com. Greci si proiectul
de hotărâre privind necesitatea schimbării reprezentanţilor consiliului local in Consiliul de Administraţie si Comisia
de Evaluare a Asigurării Calităţii (C.E.A.C.) a Scolii Gimnaziale com. Greci, jud. atât pentru sfârşitul anului şcolar
2011- 2012, cât şi pentru anul şcolar 2012-2013, urmare a alegerilor locale din data de 10.06.2012, însuşit de avizat
favorabil prin Raportul nr. 4018/25.07.2012 al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate si
familie, munca si protecţie sociala si protecţia copilului, activităţi sportive si de agrement;
In baza prevederilor art. 96 din Legea învăţământului nr. 1/2011- privind conducerea unităţilor de învăţământ,
ale art. 15, 30 si 44 din O.M.E.C.T nr. 4925/2005- privind regulamentul de funcţionare al instituţiilor de învăţământ;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. a) si alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările si completările ulterioare, republicata;
In temeiul art. 45 si 115, alin. l, lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/200l, cu modificările si
completările ulterioare, republicata;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRECI adopta prezenta hotărâre :
Art.1. Se desemnează reprezentantul din partea Consiliului Local al com. Greci in Consiliul de Administraţie al
Şcolii Gimnaziale com. Greci, jud. Tulcea atât pentru sfârşitul anului şcolar 2011- 2012, cât şi pentru anul şcolar
2012-2013, în persoana d-nei MANOLE LAURA - consilier local, reprezentant al Comisiei pentru activităţi socialculturale,
culte, învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie sociala si protecţia copilului, activităţi sportive si
de agrement.
Art.2. Se desemnează un membru din partea Consiliului Local al com. Greci in Comisia de Evaluare a
Asigurării Calităţii (C.E.A.C.) atât pentru sfârşitul anului şcolar 2011- 2012, cât şi pentru anul şcolar 2012-2013, în
persoana d-lui CARAPANCEA NICOLAE - consilier local.
Art.3. Secretarul com. Greci, Jud. Tulcea ,va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Jud. Tulcea,
Scolii Gimnaziale Greci si o va afişa public in termenul prevăzut de lege.


p2-  admin, 08-09-2012   

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate